Regler og lovgivning

Der er en lang række regler og lovgivning, der gør sig gældende for bilister og øvrige trafikanter. Hvis du overtræder lovgivningen, varierer straffen fra en bøde, klip i kørekortet, frakendelse af kørekortet og fængselsstraf, afhængigt af hvor grov en forseelse, der er tale om.

Når du kører bil, motorcykel eller betjener et hvilket som helst andet køretøj på offentlig vej, er der en række regler og love, du skal være opmærksom på. Fælles for reglerne på området er, at de har til formål at højne sikkerheden på vejene, så du ikke er til fare for hverken dig selv eller de øvrige trafikanter.

Bøder

Hvis du overtræder lovgivningen, når du kører bil, motorcykel, lastbil, bus, knallert, cykel eller et andet transportmiddel, vil du typisk få en bøde. Straffen kan udspille sig på andre måder, hvis du foretager en grov forseelse i trafikken, men i langt de fleste tilfælde, vil du blive straffet med en bøde.

Bødens størrelse varierer, afhængigt af hvor grov en forseelse der er tale om. Bødetaksterne befinder sig typisk mellem 1.000-2.500 kr., omend du kan få højere bøder – eksempelvis hvis du ikke har kørekort til det køretøj, du begår forseelsen i. Læs om bøder her…

Klip i kørekortet

Overtræder du færdselsloven på visse punkter, nøjes du ikke med at få en bøde, men et klip i kørekortet. Hvis du får tre klip i kørekortet, vil du få det frakendt. Det betyder i værste tilfælde, at du mister retten til at køre bil i en bestemt periode.

Får du en betinget frakendelse af kørekortet, mister du ikke retten til at føre bil. Det kræver dog, at du går op til en orienterende teoriprøve efterfulgt af en praktisk køreprøve. Prøverne skal bestås senest seks måneder efter afgørelsen. Læs om klip i kørekortet her…

Færdselsregler og lovgivning

Færdselsloven

Færdselsloven er betegnelsen for den lov, der omhandler anvisninger og grundregler om færdsel i trafikken. Heri er det eksempelvis beskrevet, hvilke bestemmelser, der regulerer fartgrænserne på de danske veje.

Grundreglen i færdselsloven dikterer, at du som trafikant har ansvar for at optræde hensynsfuldt, så du hverken er til fare eller ulempe for andre. De forskellige regler og anvisninger afspejles i form af afmærkninger på kørebanen, færdselstavler, signalanlæg eller andre måder.

Skilte

Advarselstavler

En advarselstavler advarer om farer, som umiddelbart kan være vanskelige at forudse for føreren af bilen eller øvrige trafikanter–- eller hvis faren er større, end hvad trafikanten umiddelbart kan forvente.

Forbudstavler

Forbudstavler har til formål at oplyse om særlige forbud. De er cirkelformede og har, med få undtagelser, en rød kant og et sort symbol, der beskriver, hvilket forbud der er tale om.

Oplysningstavler

Oplysningstavlen er rektangulære og har til formål at angive andre færdselsmæssige forhold, der har betydning. De har typisk blå baggrund med et hvidt symbol eller tekst, men kan variere.

Påbudstavler

En påbudstavle angiver et specifikt påbud og bliver opsat ved det sted, hvor påbuddet gør sig gældende. En påbudstavle er cirkelformet og har en blå baggrund med et hvidt symbol, der oplyser arten af påbuddet.

Vigepligtstavler

En vigepligtstavle angiver forholdene for vigepligt. Disse tavler bliver placeret der, hvor den angivne vigepligtsregel gør sig gældende.

Undertavler

Færdselstavlens betydning kan blive præciseret, udvidet eller indskræket ved hjælp af supplerende tekst, tal eller symboler på en undertavle, der er placeret under hovedtavlen. Dette er for at udpensle budskabet, så det ikke mistolkes.

Læs mere om færdselsloven her…