Skilte

Færdselsloven består af en lang række regler, som du skal overholde, når du færdes i trafikken. Dele af lovgivningen fremgår af skiltningen langs vejkanten og i byzonerne. Skiltningen udgør ligeledes en væsentlig del af selve teori- og køreundervisningen.

Hvorfor skilter man i trafikken?

Formålet med skilte er at informere samt signalere omkring de gældende regler på det område, du færdes på. De er en grundlæggende del af færdselsloven, hvorfor det er vigtigt, at du forstår betydningen af skiltene langs vejen, i byzonerne samt øvrige områder, hvor skiltning er opsat.

Færdselslovens grundregel er, at du som trafikant har ansvar at opføre dig ansvarligt, når du færdes i trafikken, således du ikke er til unødig gene eller fare for de øvrige trafikanter eller personer og dyr, der færdes i det nærliggende område.

Reglerne afspejles i signalanlæg, afmærkninger på kørebanen, men i særdeleshed også som skiltning langs vejbanen. Skiltene er således medvirkende til at informere og signalere omkring forhold, der gør sig gældende for en bestemt strækning eller indenfor et afgrænset område.

Trafik-skilte i Danmark

Skiltningen afspejler de gældende regler

Som trafikant er det nødvendigt, at du følger de regler, der gør sig gældende for den vej, du færdes på. Reglementet afspejles blandt andet i skiltningen, hvorfor det er vigtigt, at du er bevidst om, hvordan skiltene tolkes. Det lærer du til teoriundervisningen, ligesom du har mulighed for at tage ekstra teoriundervisning i skiltenes betydning her på siden.

Hvis ikke du overholder den gældende lovgivning, bliver du i straffet med bøde, klip i kørekortet, frakendelse af kørekortet eller en sammenlagt straf for overtrædelse af flere forseelser, der i groveste tilfælde kan ende med erstatningskrav og fængselsstraf.

Forskellige typer af skilte

Til teoriundervisningen vil du gennemgår de forskellige typer af skilte. Herunder finder du en opsummering af de forskellige kategori. Nogle skilte er udelukkende informative, imens andre dikterer den lovmæssige krav til kørebanen. 

Det er vigtigt, at du kan tolke skiltenes betydning, så du kan indordne dig efter det, de signalerer. Herunder følger en oversigt over de forskellige typer af skilte samt en kort beskrivelse af dem.

Forbudstavler

Forbudstavlen oplyser om særlige forbud, der gør sig gældende for strækningen eller området. De er med ganske få undtagelser cirkelformede med en rød kant, hvor der i midten er placeret et sort symbol, som signalerer, hvilket forbud der er tale om.

Advarselstavler

Advarselstavlen har til formål at advare omkring farer, der kan være vanskelige at forudse. Herudover også hvis faren umiddelbart kan være større, end hvad der umiddelbart kan forventes.

Påbudstavler

Påbudstavlen signalerer, at der er særlige påbud, som gør sig gældende på området. Tavlen er typisk cirkelformet med en blå baggrund, hvorpå der er et hvidt symbol, som angiver påbuddet.

Oplysningstavler

En oplysningstavle er rektangulær og angiver færdselsforhold af betydning. De har ofte en blå baggrund med et symbol eller en tekst i hvid, men form og farve kan variere, afhængigt af hvilken type oplysningstavle, der er tale om.

Undertavler

En undertavle er, som navnet antyder, placeret under en anden færdselstavle med det formål at præcisere, udvide eller indskrænke tavlens betydning. Det kan gøres ved et supplerende symbol, tal eller tekst, så budskabet ikke fejltolkes.

Vigepligtstavler

Vigepligtstavlen signalerer, hvilken vigepligt som gør sig gældend for området. Tavlen placeres dér, hvor reglen gør sig gældende.